Voetbal is een geweldige sport en iedereen heeft het recht om met veel sportief plezier zijn sport te beoefenen. De kernwaarden van SC Valburg sluiten hierop aan. 

Samen, Inzet, Discipline, Prestatie, Plezier en Trots
 • Samen staat ervoor dat we alles samendoen, samen de club vertegenwoordigen, samen winnen en samen verliezen.
 • Inzet door de spelers, begeleiders, vrijwilligers, kader en bestuur. Maar ook voor je club!
 • Discipline zorgt voor het nakomen van afspraken, zowel in als buiten het veld.
 • Prestatie. Wij streven naar teams die door Samen, Inzet en Discipline Vrijwilligers die Samen de club helpen.
 • Plezier is waar voetbal om draait, waar de vrijwilligers zich voor inzetten en waar het bestuur zich hard voor maakt.
 • Trots is wat we mogen zijn om deel uit te kunnen maken van SC Valburg. Het team, kader, vrijwilligers: wees trots!

 

Een randvoorwaarde om deze kernwaarden uit te kunnen dragen is een veilig sportklimaat. Voor SC Valburg staat een veilige sportomgeving voor haar leden, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers centraal. We zijn immers een vereniging en samen creeeren we een sfeer waarin we ons veilig voelen om onze sport te beoefenen. Daarom kent SC Valburg een gedragscode waaraan iedereen zich op en rond het veld dient te houden. 

Gedragscode 
 • We gaan sportief en met respect met elkaar om;
 • Andere teams, scheidsrechters en publiek verdienen hetzelfde respect als wij;
 • We houden ons aan onze afspraken;
 • We gaan netjes om met de omgeving;
 • Ongewenst gedrag hoort niet thuis op de vereniging en wordt niet geaccepteerd;
 • We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. 
Wat is ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag betreft uitingen in welke vorm dan ook die door iemand als ongewenst worden ervaren. Het gaat er niet om hoe de pleger van het ongewenste gedrag het bedoeld heeft, maar hoe het wordt ervaren door de persoon tegen wie het gedrag bedoeld is. 

Ongewenst gedrag kan verschillende vormen hebben. 
 • Pesten is het herhaaldelijk en voor langere tijd blootstellen van iemand aan negatieve handelingen verricht door een of meerdere personen.
 • Intimidatie is elke vorm van gedrag of toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen of ongewenst wordt ervaren. Dit kan seksueel of anders van aard zijn.
 • Schelden is het gebruik van grove taal met als doel iemand te beledigen.
 • Agressie en geweld is elke vorm van gedrag met als doel fysieke of psychische pijn te veroorzaken. Dat kan uitschelden, beledigen, schoppen, duwen, slaan of anderszins zijn.
 • Discriminatie is elke vorm van gedrag die door een persoon als beledigend wordt ervaren of de persoon buitensluit op basis van ras, geslacht, geloofsovertuiging, afkomst, levensovertuiging of seksuele geaardheid.
 • Vandalisme en Diefstal heeft betrekking op het bewust stukmaken of ontvreemden van andermans bezittingen. 
Wat kun je doen als je in aanraking komt met ongewenst gedrag?

Wanneer je ongewenst gedrag ervaart of je bent er getuige van is het belangrijk dat je probeert om het bespreekbaar te maken. Dat begint natuurlijk bij degene die het ongewenste gedrag vertoont. Soms kan het te moeilijk zijn om iemand direct aan te spreken. Probeer het dan bespreekbaar te maken met je trainer of een teamgenoot. Samen sta je sterker. Bovendien heeft SC Valburg een vertrouwenspersoon aangesteld met wie je contact kunt zoeken. De vertrouwenspersoon zal je dan verder begeleiden in het vinden van een oplossing. 

Wat mag je verwachten van een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon zal luisteren naar je verhaal en samen met jou op zoek gaan naar een oplossing. Geen enkele melding is hetzelfde. Per melding wordt afgestemd welke vervolgstappen wenselijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek zijn of de vertrouwenspersoon kan je doorverwijzen naar andere instanties en je daarbij begeleiden. 

Je melding wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er zullen geen stappen worden ondernomen zonder jouw toestemming. 

De vertrouwenspersoon rapporteert jaarlijks anoniem het aantal meldingen aan het bestuur.

 

De functieomschrijving van onze vertrouwenspersoon: 
 • Is verantwoordelijk voor de eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag door overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging.
 • Is aanspreekpunt voor (bestuurs)leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.
 • Is verantwoordelijk voor de begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding.
 • Treedt op als bemiddelaar naar aanleiding van de melding.
 • Is aanspreekpunt en beantwoord vragen en begeleidt eventuele (door)verwijzing naar hulpinstanties;
 • Rapporteert (anonieme) registratie van meldingen en jaarlijkse (anonieme) rapportage aan het bestuur.
 • Geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van ongewenst gedrag. 
Wie is de vertrouwenspersoon van SC Valburg?

De vertrouwenspersoon van SC Valburg is Graz van Dulmen. Zij is aangesteld door het bestuur van SC Valburg. Ze gaat onafhankelijk te werk en ondersteunt je als je te maken krijgt met ongewenst gedrag. 

Hoe kun je de vertrouwenspersoon bereiken?

Je kunt Graz van Dulmen bereiken via vertrouwenspersoon@scvalburg.nl. Graz neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.